Máy toán - Các quy tắc

Trò chơi này giúp bạn cải thiện kỹ năng bổ sung toán học của bạn! Mục đích của trò chơi là xóa bảng. Nếu hội đồng quản trị trở nên đầy đủ, trò chơi sẽ bị mất. Ở mỗi bước, chữ số hiện tại được đặt trên bảng ở một vị trí miễn phí do bạn chỉ định. Nếu tổng các chữ số trong các ô vuông lân cận cộng thêm (modulo 10) vào chữ số hiện tại, thì chữ số và hàng xóm của nó sẽ bị xóa khỏi bảng. Chúc may mắn.

Máy toán

 

Bắt đầu một trò chơi mới

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.